Atrovent  

 

Antikolinergikum.  

ATC-nr.: R03BB01

 

INHALASJONSAEROSOL  20 mg/dose: Hver dose inneh.: Ipratropbromid 20 mg, soyalecitin 35 mg, drivgasser (monofluortriklormetan, difluordiklormetan, tetrafluordikloretan). Aerosolen inneholder 15 ml = 300 doser.

 

INHALASJONSPULVER  40 mg: Hver kapsel inneh.: Ipratropbromid 40 mg, vannfri glukose 4,96 mg.

 

INHALASJONSVÆSKE  0,25 mg/ml (flerdosebeholder): 1 ml inneh.: Ipratropbromid 0,25 mg, natriumklorid 8,8 mg, benzalkonklorid 0,1 mg, natriumedetat 0,5 mg, saltsyre q.s. til pH 3,4, renset vann til 1 ml.

 

INHALASJONSVÆSKE  endosebeholdere 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Ipratropbromid 0,125 mg, resp. 0,25 mg og 0,5 mg, natriumklorid 8,5 mg, saltsyre q.s. til pH 3,4, sterilt vann til 1 ml. Uten konserveringsmiddel.

Egenskaper:

Klassifisering:  Bronkodilatator med kraftig spasmolytisk effekt.

Virkningsmekanisme:  Ved inhalasjon løses kolinergt betingede bronkospasmer. I terapeutiske doser sees ingen systemisk effekt, kan derfor også anvendes til pasienter med hjerte- og karsykdommer. Påvirker ikke sekretproduksjonen i luftveiene eller den mucociliære transporten. Egner seg til bruk hos barn. Kan anvendes i kombinasjon med adrenerge midler. Resultatet blir en kraftigere og mer langvarig bronkodilatasjon. Effekten inntrer etter 15 minutter, maks. effekt etter ca. 1 time med varighet opp til 6 timer. Selv ved lang tids bruk har det vist seg at effekten ikke avtar i styrke.

Absorpsjon:  Dårlig.

Proteinbinding:  I meget liten grad til plasmaproteiner (< 20 %).

Fordeling:  Etter inhalasjon finnes det meste av ipratropbromidet i mave-tarmkanalen. Passerer praktisk talt ikke blod-hjernebarrieren.

Halveringstid:  3-4 timer.

Utskillelse:  Total clearance (i.v. tilførsel) er 2,3 liter/minutt. 40 % utskilles via nyrene, resten hovedsakelig via lever.

Indikasjoner:  Bronkialobstruksjon ved f.eks. kronisk obstruktiv bronkitt og asthma bronchiale.

Kontraindikasjoner:  Overømfintlighet for noen av innholdsstoffene, atropin eller nær beslektede substanser. Inhalasjonsaerosol: Overømfintlighet for soyalecitin eller nær beslektede næringsmidler som soyabønner og peanøtter.

Bivirkninger:  De vanligste bivirkningene er munntørrhet (5 %), hoste (3 %) og hodepine (2 %). Hyppige (> 1/100): Hodepine. Gastrointestinale: Kvalme, munntørrhet. Luftveier: Hoste. Syn: Akkommodasjonsforstyrrelser. Mindre hyppige: Urogenitale: Urinretensjon. Sjeldne (< 1/1000): Gastrointestinale: Forstyrrelser i gastrointestinal motilitet. Hud: Kløe, angioødem på tunge, lepper og ansikt, urticaria. Luftveier: Bronkospasme via uspesifikke mekanismer, laryngospasme. Sirkulatoriske: Takykardi, palpitasjoner. Syn: Økt intraokulært trykk hos pasienter med trangvinklet glaukom. Øvrige: Anafylaktisk reaksjon. Inhalasjonsvæske, flerdosebeholder (20 ml): Det er rapportert tilfeller hvor benzalkonklorid og natriumedetat har fremkalt bronkokonstriksjon.

Forsiktighetsregler:  Dersom man skulle få sprayvæske i øynene, vil lette og reversible akkommodasjonsforstyrrelser kunne oppstå. Spesiell oppmerksomhet overfor pasienter med glaukom. Ved tegn på akutt glaukom bør øyespesialist kontaktes umiddelbart. Brukes med forsiktighet hos pasienter med prostatahypertrofi eller blærehalsobstruksjon. Pasienter med cystisk fibrose kan ha økt risiko for gastrointestinale motilitetsforstyrrelser ved behandling med ipratropbromid. Pasienter bør oppfordres til å kontakte lege når det ikke oppnås ønsket effekt. Inhalasjonsaerosol: Pasienter med trangvinkelglaukom bør ikke anvende inhalasjonsaerosol pga. risiko for intraokulær trykkstigning hvis ipratropbromid kommer i øyet. I stedet bør inhalasjonspulver eller inhalasjonsvæske anvendes. Inhalasjonsvæske: Akutte hypersensitivitetsreaksjoner kan oppstå i sjeldne tilfeller etter inhalasjon av inhalasjonsvæsken og kan vise seg som urticaria, angioødem, utslett, bronkospasme og ødem i munn og svelg.

Graviditet/Amming:  Overgang i placenta: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Bør derfor ikke brukes under svangerskap. Overgang i morsmelk: Opplysninger savnes om overgang av ipratropbromid i morsmelk.

Interaksjoner:  Beta-adrenerge preparater og xantinderivater kan forsterke den bronkodilaterende effekten. Det er rapportert tilfeller av glaukom etter samtidig inhalasjon av ipratropbromid og salbutamol inhalasjonsvæske.

Dosering:  Inhalasjonsaerosol: 2 inhalasjoner 3-4 ganger daglig. Det bør gå 5 minutter mellom den første og andre inhalasjon, slik at bronkiene i mellomtiden skal kunne dilateres. Ved behov kan inhalasjonene gjentas, men tidligst etter 2 timer. Inhalasjonspulver: Administreres ved hjelp av Inhalator Ingelheim eller Inhalator M og doseres normalt 1 kapsel inhalasjonspulver 3-4 ganger daglig. Ved behov kan inhalasjonene gjentas, men tidligst etter 2 timer. Bruksanvisning medfølger pakningen. Behandlingskontroll: Pasientens inhalasjonsteknikk bør kontrolleres regelmessig. Inhalasjonsvæske: 0,25 mg/ml i flerdosebeholder: Dosen tilpasses individuelt. Normaldose: 0,05-0,1 mg ipratropbromid (4-8 dråper = 0,2-0,4 ml) fortynnes med en passende mengde fysiologisk saltvann og inhaleres 3-5 ganger daglig. Inhalasjonsvæsken kan også inhaleres ufortynnet. Avstanden mellom inhalasjonene bør være minst 2 timer. Visse pasienter har behov for høyere dose - opp til 0,25 mg (20 dråper = 1 ml) til barn og 0,5 mg (40 dråper = 2 ml) til voksne. 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml i endosebeholder: Barn: 0,25 mg ipratropbromid 3-5 ganger daglig. Voksne: 0,25-0,5 mg ipratropbromid 3-5 ganger daglig. Døgndoser over 1 mg til barn under 12 år eller 2 mg til voksne og barn over 12 år bør kun gis under nøye medisinsk overvåkning. Hvis dosen ikke gir den vanlige effekten eller pasientens symptomer forverres må lege kontaktes for vurdering av behandlingen.

Overdosering/Forgiftning:  Ingen spesifikke overdoseringssymptomer er sett. Ved svært høye doser har systemiske antikolinerge symptomer fremkommet som munntørrhet, akkommodasjonsforstyrrelser og takykardi.

Oppbevaring og holdbarhet:  Endosebeholderne beskyttes mot lys.  Endosebeholderne er uten konserveringsmiddel og skal anvendes umiddelbart etter anbrudd. Inhalasjonsvæske i flerdosebeholder (20 ml) er holdbar 1 måned etter anbrudd. Fortynnet inhalasjonsvæske skal anvendes umiddelbart.

Andre opplysninger:  Atrovent og dinatriumkromoglikat inhalasjonsvæsker skal ikke inhaleres samtidig gjennom nebulisator da utfelling kan forekomme.


Tilbake